Ispitivanje instalacija

Firma EDING TELECOM je rješenjem broj UP/I-05-17-475/16 ovlaštena od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za obavljanje periodičnih pregleda i mjerenja električnih instalacija, a sve u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja  i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava (Sl.novine FBiH, broj 18/15).

U okviru navedenog rješenja, naša firma može obavljati slijedeće poslove:

 • Ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija,
 • Ispitivanje zaštite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom,
 • Ispitivanje zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom (izoliranje, pokrivanje, prepreke, prolazi, zaštitni uređaji diferencijalne struje),
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u TN, IT i TT sistemima (ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja i ispitivanje zaštitnih uređaja diferencijalne struje – FI sklopke, zaštitno izoliranje, galvansko odvajanje i izjednačavanje potencijala),
 • Mjerenje otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja, električnih transformatora, električnih generatora, električnih motora, električnih kablova i električnih instalacija,
 • Mjerenje otpora pogonskih (radnih) i zaštitnih sistema uzemljenja,
 • Mjerenje otpora izolirajućih podova i zidova,
 • Pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija,
 • Mjerenje intenziteta osvjetljenosti,
 • Mjerenje otpora galvanske povezanosti (neprekidnosti) na instalacijama za izjednačavanje potencijala,
 • Pregled, ispitivanje i mjerenje uređaja za katodnu zaštitu,
 • Mjerenje električnih veličina napona, struje, snage, energije, frekvencije, cosϕ, magnetskih i električnih polja, kapaciteta, induktiviteta i otpora,
 • Provjera redoslijeda faza u elektroenergetskim postrojenjima,
 • Utvrđivanje termovizijskom metodom stepena zagrijavanja dijelova elekromagnetskog postrojenja i opreme, sabirnica, električnih uređaja i sl.,
 • Ispitivanje LAN mreža: ispravnost, slabljenje, NEXE/10, NEAR END CROSS TACK, FAR END CROSS TACK, NEXT, ATENUATION, ELFEXT, WIRW MAP, INSERTION LOSS, RETURN LOSS, PROPAGATION DELAY, CABLE LENGTH, DELAY SKEW,
 • Funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad telefonskih instalacija: ispitivanje ispravnosti u smislu njihove neprekidnosti (otpor petlje), otpor izolacije,
 • Funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad sigurnosnih instalacija: ispitivanje ispravnosti u smislu njihove neprekidnosti (otpor petlje), otpor izolacije, funkcionalno ispitivanje rada sigurnosne instalacije pobuđivanjem jednog ili više automatskih javljača, aktiviranjem ručnih javljača, simuliranjem prekida i kratkog spoja dojavne linije i greške vađenjem javljača iz kućišta, programiranje sigurnosnih central pomoću originalnih programa dobijenih od proizvođača opreme, a od strane obučenog osoblja,
 • Ispitivanje i mjerenje na telekomunikacionim pristupnim mrežama: funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad pristupnih telefonskih mreža, mjerenje otpora izolacije, mjerenje otpora petlje, ispitivanje preslušanja na bližem i daljem kraju, ispitivanje smetnji na pristupnim telefonskim mrežama u šta spade ispitivanje svih vrsta kvarova sa njihovim položajem na trasi,
 • Ispitivanje i mjerenje na pretplatničkim telekomunikacionim pristupnim mrežama: funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad pretplatničkih telefonskih linija, mjerenje otpora izolacije, mjerenje otpora petlje, ispitivanje preslušanja na bližem i daljem kraju, ispitivanje smetnji na pristupnim telefonskim linijama u šta spade ispitivanje svih vrsta kvarova sa njihovim položajem na trasi,
 • Ispitivanje i mjerenje na optičkim spojnim putevima: funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad optičkih spojnih puteva, ispitivanje smetnji na pretplatničkim spojnim putevima, snimanje trase OTDR, mjerenje slabljenja, ispitivanje zauzetosti pojedinih optičkih vlakana,
 • Mjerenje na antenskim koaksijalnim kablovima, Freq – SWR, Return Loss, Cable loss, DTF –SWR Return Loss,
 • Mjerenje nivoa prijemne snage,
 • Snimanje i mjerenje spectra signala,
 • Rad sa specijalnim softverskim programima za projektovanje radio relejskih veza, sistema daljinskog nadzora i upravljanja, sistema govornih radio veza,
 • Programiranje i puštanje u rad programabilnih logičkih kontrolera, analognih i digitalnih radio modema, koncentratora signala,
 • Funkcionalno ispitivanje i testiranje uređaja za daljinsko upravljanje na niskom, srednjem i visokom naponskom nivou.

 

Svi pregledi i mjerenja se obavljaju od strane stručno ospososbljenih osoba, i u skladu sa raspoloživim ispitnim i mjernim uređajima, instrumentima i razrađenom metodologijom.

Sve električne instalacije i uređaji se održavaju i kontrolišu u zakonom propisanim rokovima od strane ovlaštene institucije koja za to izdaje odgovarajuće protokole. U izvještaju o ispitivanju električnih instalacija i uređaja obuhvaćeni su zapisnici, protokoli i tabelarni prikazi rezultata mjerenja u sklopu zapisnika o mjerenjima i ispitivanjima električnih instalacija, zapisnika o mjerenjima i ispitivanjima gromobranskih instalacija, zapisnika o mjerenjima i ispitivanjima sistema uzemljivača za zaštitu od statičkog elektriciteta te ostali relevantni zapisnici shodno oblastima.

Firma EDING TELECOM d.o.o. posjeduje sav potrebni instrumentarij za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava. Posjedujemo  razrađene metode mjerenja  i protokole za navedene periodične preglede, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama, te shodno tome imamo zakonsko pravo da izdaje validne zapisnike o periodičnim pregledima. Firma ima kvalifikovan kadar za sva navedena ispitivanja, kao i kadar koji je osposobljen za ispitivanje, montažu, nadzor i održavanje uređaja. Spoj bogatog iskustva i mladih ljudi spremnih na izazove je naša dobitna kombinacija.