Klijentska zona

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku.

BH JEZICIENGLISH

Proširenje SCADA aplikacije SDNiU trafostanicama u ED Zenica – PJD Travnik

Trenutno traje realizacija projekta: “Proširenje SCADA aplikacije SDNiU trafostanicama u ED Zenica–PJD Travnik (uvođenje SN dijela objekata u vlasništvu Elektroprijenosa BiH i rasklopnih stanica u postojeći SCADA sistem u ED Zenica – PJD Travnik)”.

Projektom je predviđeno:

  • Uvođenje u SCADA sistem DCU Travnik informacija sa SN dijela 110/X objekata u vlasništvu Elektroprijenosa BiH (TS 110/35/10 kV Travnik 1, TS 110/20/10 kV Travnik 2 i TS 110/20/10 kV Bugojno) i tri rasklopna postrojenja (RP) 10 kV u vlasništvu ED Zenica (RP Kaćuni, RP Odvode i RP Koprivnica). Projektom je predviđena izrada svih dijelava SCADA aplikacije za navedene objekte, a koji se odnose na dorade svih postojećih grafičkih interfejsa, definisanje alarma sa jasnim opisom u alarm listi, realizaciju izvještaja na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou.
  • Optimizacija  prijenosa podataka korištenjem Matrikon OPC softverskog paketa. Korišteni protokoli za prijenos podataka su IEC 60870-5-101 i IEC 60870-5-104.
  • Obuka osoblja naručioca.
  • Projekat izvedenog stanja.
Uvođenje SCADA aplikacije u SN sistem Elektroprivrede BiH dovodi do kvalitetnijeg i pouzdanijeg napajanja potrošača električnom energijom, kraćeg vremena za detekciju mjesta kvara, kraćeg vremena trajanja beznaponskih pauza potrošača, smanjenja ukupnih troškova elektroenergetske mreže, smanjenja opasnosti za radnike prilikom manipulacije i održavanja sistema.

Uredio: Amar Mataradžija

Nazad